عملكرد امور سرمايه گذاري، سهام
سرمايه گذاري
تجديد ارزيابي شركتهاي پتروشيمي مبين، عمليات غير صنعتي و خدمات صنايع پتروشيمي، ره آوران فنون پتروشيمي و پتروشيمي شهيد تندگويان ارزيابي و اولويت بندي شركتها جهت واگذاري در سازمان بورس و فرابورس اوراق بهادار از تاريخ 1392.10.01به ترتيب اولويت:
 • گروه اول – پتروشيمي نوري، بوعلي سينا، مبين، عمليات غير صنعتي پازارگاد.
 • گروه دوم - پتروشيمي اروند، پتروشيمي فجر، عمليات غير صنعتي ماهشهر، پتروشيمي شهيد تندگويان.
 • گروه سوم - پتروشيمي خوزستان، ره آوران، مديريت توسعه صنايع پتروشيمي.
 • گروه چهارم - شركتهاي پتروشيمي بندر امام و پارس و با صلاحديد مديريت قابل واگذاري مي باشد.

 • در مورد شركت هاي گروه اول اقدامات به شرح ذيل انجام شده است.
  شركت پتروشيمي نوري
 • انجام مراحل پذيرش در سال 1392
 • تغيير نوع شركت و اساسنامه براساس تيپ سازمان فرابورس و ثبت در اداره ثبت شركتها
 • درج نام شركت در تابلوي فرابورس و تهيه كد سهامداري
 • ارائه صورتجلسات مجامع و گزارش فعاليت هيات مديره و صورتهاي مالي حسابرسي شده منتهي به سال مالي1392.12.29 در سيستم كدال
 • مراحل ثبت و درج تغيير مديرعامل در اداره ثبت شركتها و درج در سيستم كدال
 • آمادگي جهت تشكيل جلسه معارفه و عرضه سهام در شرايط مناسب بازار بورس
 • آمادگي عرضه 5درصد از سهام شركت پتروشيمي نوري در فرابورس

 • شركت پتروشيمي بوعلي سينا
 • برگزاري جلسه معارفه و پيش جلسه پذيرش و هماهنگي با فرابورس
 • ارسال مدارك و اميدنامه جهت ثبت اساسنامه در سازمان بورس و اداره ثبت شركتها و درج روزنامه رسمي
 • پذيرش در فرابورس
 • برگزاري مجمع عمومي فوق العاده براي تغيير اساسنامه بورسي شركت
 • تكميل فرم تقاضاي ثبت سهام (فرم ت 4) و بيانيه ثبت سهام (فرم ب 4) شركتهاي سهامي عام براساس الزام قانون
 • برنامه عرضه 5درصد از سهام شركت پتروشيمي بوعلي سينا در فرابورس

 • شركت پتروشيمي مبين
 • ارسال درخواست به سازمان بورس جهت پذيرش در بورس
 • تغيير ماهيت شركت از سهامي خاص به عام
 • برگزاري جلسه معارفه و جلسه پذيرش در بورس
 • ارسال مدارك به شركت بورس (شامل فرمهاي پذيرش ، اميدنامه و ...)
 • تهيه ليست دارايي
 • برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به منظور تغيير ماهيت شركت از سهامي خاص به عام
 • ثبت اساسنامه جديد و صورتجلسه مجمع در اداره ثبت شركتها و سازمان بورس و درج در روزنامه رسمي
 • تكميل فرم تقاضاي ثبت سهام )فرم ت 4( و بيانيه ثبت سهام )فرم ب 4( شركتهاي سهامي عام براساس الزام قانون
 • پرداخت قسمت دوم حسن پذيرش
 • انجام موارد خواسته شده در نامه هيات پذيرش و درج نام شركت درتابلو و آمادگي عرضه سهام
 • برنامه عرضه 10 درصد از سهام شركت پتروشيمي مبين در بورس
 • پذيرش در بورس

 • شركت عمليات غير صنعتي پازارگاد
 • اميدنامه و ساير مدارك تهيه و به بازار فرابورس ارسال شده است .
 • انجام افزايش سرمايه
 • ارسال پرسشنامه پذيرش
 • تغيير ماهيت شركت از سهامي خاص به عام
  جهت شركتهاي گرو ههاي ديگر نسبت به عقد قرارداد پذيرش با كارگزاري ملت اقدام و مراحل ديگر پذيرش در حال پيگيري مي باشد.

 • سهام
 • واگذاري 17 درصد سهام صندوق پس انداز و بازنشستگي كاركنان صنعت نفت به شركت سرمايه گذاري نفت و گاز پتروشيمي تامين در تاريخ 1393.2.17
 • نصب و ازه اندازي سيستم كنترل سهام BBS و لينك با سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
 • نصب و راه اندازي نرم افزار جامع سهام
 • بروز رساني روزانه نرم افزار سهام طبق اطلاعات دريافتي از سيستم BBS
 • راه اندازي سامانه اطلاع رساني سهامداران به آدرس stock.pgpic.ir
 • پاسخگويي تلفني و حضوري سهامداران
 • ارزيابي ساير شركتها جهت عرضه در فرابورس
 • پيگيري سهام ترجيحي كاركنان شركت و شركتهاي زيرمجموعه
 • پرداخت سود سهام دوره مالي 92 - 91 به تعداد 24.788.613.940سهم و به مبلغ 1.809.568.817.620 ريال به افراد حقيقي و حقوقي
 •  
  ترازنامه تلفيقي

  دارايي ها

  يادداشت

  31/3/1393

  31/3/1392

  بدهي ها و حقوق صاحبان سهام

  يادداشت

  31/3/1393

  31/3/1392 (تجديد ارايه )

  دارايي هاي جاري

   

  ميليون ريال

  ميليون ريال

  بدهي هاي جاري

   

  ميليون ريال

  ميليون ريال

  موجودي نقد

  5

  8,767,909

  8,189,516

  حسابها و اسناد پرداختني تجاري

  16

  92,999,896

  112,063,725

  سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت

  6

  107,692

  -

  سايرحسابها و اسنادپرداختني

  17

  89,920,732

  83,401,546

  حسابها و اسناد دريافتني تجاري

  7

  117,942,217

  153,278,079

  پيش دريافتها

  18

  2,740,270

  2,007,674

  ساير حسابها و اسناد دريافتني

  8

  49,259,383

  20,952,076

  ذخيره ماليات

  19

  3,644,250

  2,513,312

  موجودي مواد و كالا

  9

  22,667,429

  32,748,686

  سودسهام پرداختني

  20

  1,734,817

  3,373,606

  سفارشات و پيش پرداختها

  10

  14,120,580

  4,461,752

  تسهيلات مالي دريافتي

  21

  18,178,455

  21,225,452

  جمع دارايي هاي جاري

   

  222,865,210

  219,630,111

  جمع بدهي هاي جاري

   

  209,218,420

  224,585,215

  دارايي هاي غيرجاري

   

   

   

  بدهي هاي غيرجاري

   

   

   

  دارايي هاي ثابت مشهود

  11

  87,495,909

  89,010,512

  سايرحسابهاي پرداختني بلندمدت

  22

  278,705

  353,805

  دارايي نامشهود

  12

  667,837

  595,128

  تسهيلات مالي دريافتي بلندمدت

  23

  37,470,173

  46,615,437

  سرقفلي

  13

  8,161,547

  8,634,675

  ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان

  24

  1,329,384

  1,169,027

  سرمايه گذاريهاي بلندمدت در شركتهاي وابسته

  14

  32,564,538

  9,712,179

  جمع بدهي هاي غيرجاري

   

  39,078,261

  48,138,369

  سايرسرمايه گذاريهاي بلندمدت

  15

  302,777

  199,166

  جمع بدهي ها

   

  248,296,681

  272,723,584

  ساير دارايي ها

   

  4,273,174

  2,860,735

  حقوق صاحبان سهام

   

   

   

  جمع دارايي هاي غيرجاري

   

  132,465,783

  112,092,695

  سرمايه 23,788,613,940 سهم هزارريالي تمام پراخت شده

  24

  24,788,614

  24,788,614

   

   

   

   

  اندوخته قانوني

  25

  2,478,861

  912,253

   

   

   

   

  ساير اندوخته ها

   

  291,683

  224,890

   

   

   

   

  سود انباشته

   

  59,706,667

  14,120,965

   

   

   

   

  جمع حقوق صاحبان سهام شركت اصلي

   

  87,265,825

  40,048,722

   

   

   

   

  سهم اقليت

  26

  21,768,486

  18,950,500

   

   

   

   

  جمع حقوق صاحبان سهام

   

  109,032,211

  58,999,224

  جمع دارايي ها

   

  357,330,992

  331,722,806

  جمع بدهي ها و حقوق صاحبان سهام

   

  357,330,994

  331,722,806

   
  صورت سود و زيان تلفيقي

   

  يادداشت

  سال منتهي به 31/03/1393

  سال منتهي به 31/03/1392     (تجديد ارايه )

   

   

  ميليون ريال

  ميليون ريال

  ميليون ريال

  فروش خالص و درامد ارايه خدمات

  27

   

  254,953,889

  200,909,187

  بهاي تمام شده كالاي فروش رفته و خدمات ارايه شده

  28

   

  (201,140,702)

  (157,985,692)

  سودناخالص

   

   

  53,813,187

  43,923,495

  هزينه هاي فروش ، اداري و عمومي

  30

  (7,087,921)

   

  4,484,732

  خالص ساير درامدهاو هزينه هاي عملياتي

  31

  1,162,951

   

  2,843,225

   

   

   

  (5,924,970)

  (7,327,957)

   

   

   

  47,888,217

  35,595,538

  هزينه هاي مالي

  32

  (1,966,857)

   

  (3,076,255)

  خالص سايردرامدها و هزينه هاي غيرعملياتي

  33

  4,246,572

   

  (10,905,194)

   

   

   

  2,279,715

  (13,981,449)

  سودقبل از احتساب سهم گروه از سود شركتهاي وابسته

   

   

  50,167,932

  21,614,089

  سهم گروه از سود شركتهاي وابسته

  34

   

  13,442,035

  5,533,177

  سودقبل از ماليات

   

   

  63,609,967

  27,147,266

  ماليات بردرامد

  19

   

  (2,255,992)

  (3,323,254)

  سودخلص

   

   

  61,353,975

  23,824,012

  سهم اقليت از سودخالص

   

   

  15,212,839

  10,771,462

  سودپايه هرسهم عملياتي ريال

   

   

  1,255

  2,349

  سود(زيان) هرسهم غيرعملياتي ريال

  35

   

  600

  (678)

  سودپايه هرسهم ريال

  35

   

  1,855

  1,571

  گردش حساب سود و زيان انباشته تلفيقي

  سودخالص

   

   

  61,33,975

  23,824,012

  سودانباشته در ابتداي دوره

   

  28,307,072

   

  6,498571

  تعديلات سنواتي

  26

  (3,444,728)

   

  2,042,259

  سودانباشته در ابتداي دوره تعديل شده

   

   

  24,862,344

  4,456,312

  سودقابل تخصيص

   

   

  86,216,319

  28,280,324

  تخصيص سود

   

   

   

   

  اندوخته قانوني

   

   

  (1,673,184)

  (918,703)

  سودسهم

   

   

  (11,238,282)

  (3,499,277)

  پاداش هيات مديره

   

   

  (2,500)

  -

  سودتخصيص داده شده طي دوره

   

   

  (12,913,966)

  (3,417,980)

   

   

   

  73,302,353

  24,862,344

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  سهم افست

   

   

  13,595,687

  (10,74,379)

  سودانباشته در پايان دوره

   

   

  59,706,667

  14,120,965

   
  ترازنامه اصلي

  دارايي ها

  يادداشت

  31/3/1393

  31/3/1392

  بدهي ها و حقوق صاحبان سهام

  يادداشت

  31/3/1393

  31/3/1392 (تجديدارايه) 

  دارايي هاي جاري

   

  ميليون ريال

  ميليون ريال

  بدهي هاي جاري

   

  ميليون ريال

  ميليون ريال

  موجودي نقد

  5

  606,929

  1,236,937

  حسابها و اسناد پرداختني تجاري

  16

   

   

  سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت

  6

   

   

  سايرحسابها و اسنادپرداختني

  17

  60,062,939

  68,399,155

  حسابها و اسناد دريافتني تجاري

  7

  30,606,338

  24,374,108

  پيش دريافتها

  18

   

   

  ساير حسابها و اسناد دريافتني

  8

  68,104,750

  63,43,936

  ذخيره ماليات

  19

  509,976

  15,588

  موجودي مواد و كالا

  9

  822,553

  860,416

  سودسهام پرداختني

  20

  33,868

  -

  سفارشات و پيش پرداختها

  10

  836

  112,787

  تسهيلات مالي دريافتي

  21

   

   

  جمع دارايي هاي جاري

   

  100,141,306

  90,048,184

  جمع بدهي هاي جاري

   

  60,606,773

  68,414,473

  دارايي هاي غيرجاري

   

   

   

  بدهي هاي غيرجاري

   

   

   

  دارايي هاي ثابت مشهود

  11

  5,268

  4,592

  سايرحسابهاي پرداختني بلندمدت

   

   

   

  دارايي نامشهود

  12

  959

  306

  تسهيلات مالي دريافتي بلندمدت

   

   

   

  سرقفلي

  13

   

   

  ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان

  23

  100,082

  56,610

  سرمايه گذاريهاي بلندمدت در شركتهاي وابسته

  14

  39,765,784

  24,738,614

  جمع بدهي هاي غيرجاري

   

  100,082

  56,610

  سايرسرمايه گذاريهاي بلندمدت

  15

   

   

  جمع بدهي ها

   

  60,706,855

  68,471,353

  ساير دارايي ها

   

   

   

  حقوق صاحبان سهام

   

   

   

  جمع دارايي هاي غيرجاري

   

  39,772,011

  24,733,512

  سرمايه 23,788,613,940 سهم هزارريالي تمام پراخت شده

  24

  24,788,614

  24,788,614

   

   

   

   

  اندوخته قانوني

  25

  2,478,861

  914,254

   

   

   

   

  ساير اندوخته ها

   

   

   

   

   

   

   

  سود انباشته

   

  51,938,987

  20,607,475

   

   

   

   

  جمع حقوق صاحبان سهام شركت اصلي

   

  79,206,462

  46,310,243

   

   

   

   

  سهم اقليت

   

   

   

   

   

   

   

  جمع حقوق صاحبان سهام

   

   

   

  جمع دارايي ها

   

  139,913,317

  114,781,696

  جمع بدهي ها و حقوق صاحبان سهام

   

  139,913,317

  114,781,696

  امتیازدهی
  میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
  مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
  ارسال نظرات
  نام  
  آدرس پست الکترونیکی شما    
  شماره تلفن
  توضیحات  
  تغییر کد امنیتی  
  کد امنیت  
   
  Powered by DorsaPortal