. شرکت های تابعه

شرکت های تولیدی صنایع پتروشیمی خلیج‌ فارس

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس به عنوان بزر‌گترین مجموعه پتروشیمی در سطح کشور با اعتقاد بر چشم‌انداز ترسیمی بیست‌ساله جمهوری‌‌اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، جهت تحقق این چشم‌انداز، در راستای توسعه پایدار صنعت معظم پتروشیمی، برنامه، اهداف و استراتژی‌های خود را به‌‌عنوان یک عضو، در قالب برنامه استراتژیک پنج‌ساله از سال ۱۳۹۳ به اجرا گذاشته است

مجتمع‌ پتروشیمی ارومیه

مجتمع‌ پتروشیمی ارومیه

مجتمع‌ پتروشیمی ایلام

مجتمع‌ پتروشیمی ایلام

شرکت مبین انرژی خلیج فارس

شرکت مبین انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

مجتمع‌ پتروشیمی کارون

مجتمع‌ پتروشیمی کارون

مجتمع‌ پتروشیمی خوزستان

مجتمع‌ پتروشیمی خوزستان

مجتمع‌ پتروشیمی تندگویان

مجتمع‌ پتروشیمی تندگویان

مجتمع‌ پتروشیمی اروند

مجتمع‌ پتروشیمی اروند

مجتمع‌ پتروشیمی بوعلی سینا

مجتمع‌ پتروشیمی بوعلی سینا

 مجتمع‌ پتروشیمی نوری

مجتمع‌ پتروشیمی نوری

مجتمع‌ پتروشیمی پارس

مجتمع‌ پتروشیمی پارس

مجتمع‌ پتروشیمی بندر امام (ره)

مجتمع‌ پتروشیمی بندر امام (ره)