. شرکت پتروشیمی خوزستان

شرکت پتروشیمی خوزستان

شرکت پتروشیمی خوزستان از مهم‌ترین واحدهای پتروشیمی کشور به‌شمار می‌رود که در اسفند ماه ۱۳۷۶ در سایت چهار واقع در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) در زمینی به مساحت ده هکتار احداث شده و عهده‌دار اجرای طرح تولید پلیمرهای مهندسی است.

کلیات شرکت

شرکت پتروشیمی خوزستان از مهم‌ترین واحدهای پتروشیمی کشور به‌شمار می‌رود که در اسفند ماه ۱۳۷۶ در سایت چهار واقع در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) در زمینی به مساحت ده هکتار احداث شده و عهده‌دار اجرای طرح تولید پلیمرهای مهندسی است.

مساحت :‌ ۱۰ هکتار
سال تاسیس : ۱۳۷۶
مالکیت : شرکت پتروشیمی خلیج فارس (۷۰٪) . سهام عدالت (۳۰٪)
سرمایه : ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
کاربرد محصولات : 
رزین اپوکسی :  در زمینـه پوشـش داخلـی لوله‌هـا در صنعـت نفـت و گاز بـرای پیشـگیری از خوردگـی و در زمینـه سـاخت رنگ‌هـا، چسـب‌ها، کفپوش‌هـا، پوشـش‌های محافـظ و ظـروف تقویـت شـده بـا الیـاف شیشـه و همچنیـن بتن‌هـای پلیمـری در صنایـع و سـاختمان و پـل سـازی.
پلی‌کربنات :  صنایـع خودروسـازی، صنایـع بهداشـتی و پزشـکی، سـاخت انـواع عینک‌هـای طبـی و صنعتی و همچنیـن تهیه لنزهای چشـمی، لـوازم دیالیز، صنایع بـرق کامپیوتر و…

موقعیت جغرافیایی :  خوزستان،‌ منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر – سایت ۴
گواهینامه دریافتی :‌  ISO ۹۰۰۱ / EFQM / ISO 14001 / OHSAS / 18001