. شرکت پتروشیمی نوری

شرکت پتروشیمی نوری

شرکت پتروشیمی نوری، تولیدکننده محصولات آروماتیک به ظرفیت ۴.۵ میلیون تن در سال، در زمینی به مساحت ۶۱ هکتار در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه احداث شده‌است.

کلیات شرکت

شرکت پتروشیمی نوری، تولیدکننده محصولات آروماتیک به ظرفیت ۴.۵ میلیون تن در سال، در زمینی به مساحت ۶۱ هکتار در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه احداث شده‌است.

مساحت :‌ ۲۷۰ هکتار
سال تاسیس : ۱۳۸۰
موقعیت جغرافیایی : استان بوشهر، بندر عسلویه،منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
مالکیت : شـرکت پتروشـیمی خلیـج فـارس(۷۶.۵۵٪)، شـرکت صنعتـی شـیمیایی و پتروشـیمی تامیـن (۱۷٪)، شـرکت سـرمایه‌گذاری صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری (۶.۴۵٪)
سرمایه : ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

کاربرد محصولات :  
پارازایلین : در تولید PTA, DMT و همچنین در مواد خام میانی پلی‌استر و فیبر به‌کار می‌رود.
بنزن : در تولید استایرین، بنزن دودسیل برای شوینده‌ها، سیکلوژن (برای نایلون)، فنول و نیتروبنزین (برای تولیدات آنلین) و حلال‌ها
ارتوزیلین : برای تولید نرم‌کننده‌ها و تولیدات دارویی، حشره‌کش‌ها، رنگ‌ها و فتالیک‌انیدرید به‌کار می‌رود.

گواهینامه دریافتی :‌  EFQM / HSE-MS (SGS Co.) / ISO 50001 / ISO 14001 /  OHSAS 18001 / ISO 90001