. شرکت مبین انرژی خلیج فارس

شرکت مبین انرژی خلیج فارس

شرکت مبین انرژی خلیج فارس بزرگترین طرح یوتیلیتی متمرکز کشور جمهوری‌اسلامی‌ایران است

کلیات شرکت

شرکت مبین بزرگترین طرح یوتیلیتی متمرکز کشور جمهوری‌اسلامی‌ایران است و در نوع خود یکی از بزرگترین پروژه‌های دنیا به شمار می‌آید که در سال ۱۳۷۹ در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصویب و به نام شرکت مبین انرژی خلیج فارس احداث شد که مهندسی تفصیلی آن توسط شرکت تکنیپ فرانسه انجام شده است.

مساحت :‌ ۸۴ هکتار
سال تاسیس : ۱۳۷۹
مالکیت :شـــرکت پتروشـــیمی خلیـــج فـــارس (۸۳.۰۸٪)، شـــرکت توســـعه مدیریـــت ســـرمایه صبـــا (۱.۲۷٪)، شـــرکت ســـرمایه‌گذاری توســـعه کشـــوری (۱.۰۹٪)، ســـایر ســـهامداران (۱۴.۵۶٪)
سرمایه : ۱۴.۲۵۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
کاربرد محصولات :  تامین سرویس های جانبی مجتمع های پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پارس

موقعیت جغرافیایی : بوشهر ، منطقه ویژه پارس جنوبی
گواهینامه دریافتی :‌ ISO 50001 / ISO 90001 / OHSAS 18001 / EFQM / ISO 14001 / ISO 29001 / ISO 27001