. شرکت مبین انرژی خلیج فارس

شرکت مبین انرژی خلیج فارس

مجمتع پتروشیمی مبین بزرگترین طرح یوتیلیتی متمرکز کشور جمهوری‌اسلامی‌ایران است

کلیات شرکت

مجمتع پتروشیمی مبین بزرگترین طرح یوتیلیتی متمرکز کشور جمهوری‌اسلامی‌ایران است و در نوع خود یکی از بزرگترین پروژه‌های دنیا به شمار می‌آید که در سال ۱۳۷۹ در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصویب و به نام شرکت پتروشپمی مبین احداث شد که مهندسی تفصیلی آن توسط شرکت تکنیپ فرانسه انجام شده است.

مساحت :‌ ۸۴ هکتار
سال تاسیس : ۱۳۷۹
مالکیت :شـــرکت پتروشـــیمی خلیـــج فـــارس (۸۳.۰۸٪)، شـــرکت توســـعه مدیریـــت ســـرمایه صبـــا (۱.۲۷٪)، شـــرکت ســـرمایه‌گذاری توســـعه کشـــوری (۱.۰۹٪)، ســـایر ســـهامداران (۱۴.۵۶٪)
سرمایه : ۱۴.۲۵۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
کاربرد محصولات :  ایجاد تاسیسات مجتمع‌های پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی/انرژی پارس

موقعیت جغرافیایی : خوزستان ، منطقه ویژه اقتصادی – انرژی پارس
گواهینامه دریافتی :‌ ISO 50001 / ISO 90001 / OHSAS 18001 / EFQM / ISO 14001 / ISO 29001 / ISO 27001