. شرکت پتروشیمی بندر امام

شرکت پتروشیمی بندر امام

تاریخچه شرکت: – تاسیس شرکت سهامی پتروشیمی ایران-ژاپن (سهامی خاص) با مشارکت شرکت میتسوئی ژاپن و شرکت ملی صنایع پتروشیمی درسال ۱۳۵۲ – توقف فعالیت از سال ۱۳۵۷ لغایت ۱۳۶۸ به‌طور ‌‌عمده به علت جنگ تحمیلی و عدم همکاری شرکت میتسوئی ژاپن – انتقال کلیه سهام به شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ۱۶ مهر ۱۳۶۸ و تغییر نام به شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام ارتباط با شرکت: تلفن تماس :‌ ۸۸۸۳۰۳۲۳ | وب سایت : bipc.ir | دفتر مرکزی : کارگر شمالی - نرسیده به جلال آل احمد - خیابان شهید شکراله- پلاک ۱۲۲

کلیات شرکت

مساحت:‌ ۲۷۰ هکتار
سال تاسیس: ۱۳۵۰ (دو سال بعد، توافق همکاری مشترکی با پنج شرکت ژاپنی به امضاء رسید)
مالکیت: شرکت پتروشیمی خلیج فارس (۶۹.۲۷٪) . سهام عدالت (۳۰٪)، سهام ترجیحی (۰.۷۳٪)
سرمایه: ۱۳.۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
ساختار مدیریتی:  بـه‌منظـور تمرکززدایـی، ارتقـاء بهـره‌وری و دسـت‌یابـی بـه کاربـرد مطلـوب قابلیت‌هـای موجـود، مجتمـع پتروشـیمی بنـدر امـام (BIPC) در سـال ۱۳۷۹، بـه طـور رسـمی شـرکت را بـه پنـج شـرکت فرعـی مسـتقل تبدیـل کـرد.
شرکت‌‌های تابعه: مدیریت فنی و‌ تولید فرآورش یک ، مدیریت فنی ‌تولید فرآورش دو ،مدیریت فنی و تولید بسپاران ،مدیریت فنی و‌ تولید کیمیا ، مدیریت فنی و تولید آب نیرو ، مدیریت پشتیبانی تعمیرات فراورش،
موقعیت جغرافیایی:  مجتمـع پتروشـیمی بنـدر امـام (BIPC ) در یـک مسـاحت ۲۷۰ هکتـاری در جنوبی‌تریـن اسـتان خوزسـتان، ۱۱۰ کیلومتـری اهـواز و ۸۴ کیلومتـری آبـادان واقـع شـده اسـت.
گواهینامه دریافتی:‌  دريافت 15 گواهينامه ملی و بين المللی بر اساس استاداردهای رسمی در مديريت ها و ادارات ستادي HSE-MS  ، (Iso9001 ، ISO14001 ، ISO45001) IMS  ISO10015 ،  ISO20000 ، ISO27001 ، ISO50001 كسب امتياز 76.24 در ارزيابی بلوغ فرآيندهای سازمانی بر اساس مدل 2019: TEM1000 با ارزيابی شركت تك چی و نظارت هلدينگ خليج فارس