. شرکت پتروشیمی بندر امام

شرکت پتروشیمی بندر امام

تاریخچه شرکت: – تاسیس شرکت سهامی پتروشیمی ایران-ژاپن (سهامی خاص) با مشارکت شرکت میتسوئی ژاپن و شرکت ملی صنایع پتروشیمی درسال ۱۳۵۲ – توقف فعالیت از سال ۱۳۵۷ لغایت ۱۳۶۸ به‌طور ‌‌عمده به علت جنگ تحمیلی و عدم همکاری شرکت میتسوئی ژاپن – انتقال کلیه سهام به شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ۱۶ مهر ۱۳۶۸ و تغییر نام به شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام ارتباط با شرکت: تلفن تماس :‌ ۸۸۸۳۰۳۲۳ | وب سایت : bipc.org.ir | دفتر مرکزی : تهران، خیابان کریم‌خان زند، پلاک ۳۸

کلیات شرکت

مساحت:‌ ۲۷۰ هکتار
سال تاسیس: ۱۳۵۰ (دو سال بعد، توافق همکاری مشترکی با پنج شرکت ژاپنی به امضاء رسید)
مالکیت: شرکت پتروشیمی خلیج فارس (۶۹.۲۷٪) . سهام عدالت (۳۰٪)، سهام ترجیحی (۰.۷۳٪)
سرمایه: ۱۳.۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
ساختار مدیریتی:  بـه‌منظـور تمرکززدایـی، ارتقـاء بهـره‌وری و دسـت‌یابـی بـه کاربـرد مطلـوب قابلیت‌هـای موجـود، مجتمـع پتروشـیمی بنـدر امـام (BIPC) در سـال ۱۳۷۹، بـه طـور رسـمی شـرکت را بـه پنـج شـرکت فرعـی مسـتقل تبدیـل کـرد.
شرکت‌‌های تابعه:  فراورش، کیمیا ، بسپاران، آب نیرو، خوارزمی
موقعیت جغرافیایی:  مجتمـع پتروشـیمی بنـدر امـام (BIPC ) در یـک مسـاحت ۲۷۰ هکتـاری در جنوبی‌تریـن اسـتان خوزسـتان، ۱۶۰ کیلومتـری اهـواز و ۸۴ کیلومتـری آبـادان واقـع شـده اسـت.
گواهینامه دریافتی:‌  ISO 50001